ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ อ่านต่อ ...
คู่มือสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
คู่มือสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ สามารถติดต่อข้อดูข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ อ่านต่อ ...
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐
... อ่านทั้งหมด