ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด