ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล การสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการ ประจำปี 2562-2564
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายไชยรัตน์ วงศ์อนันต์ นักวิชาการอุตสาหกรรม และนางสาวรุสมี ด่อล๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการประจำปี 2562 - 2564 ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ร่วมประชุมไตรภาคีฯ เพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนัฐพงศ์ หอมไชยแก้ว เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน ร่วมประชุมไตรภาคีฯ โดยมีนายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานการประชุม เพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของโรงงานในพื้นที่เพื่อติดตามและกำชับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ที่ประชุมสรุปได้ดังนี้ 1. ห้ามผู้ประกอบการปล่อยน้ำเสียลงลำคลองโดยเด็ดขาด 2. ให้ล้างท่อปล่องควันเดือนละ 3 ครั้ง หรือมากกว่า 3. ให้โรงงานตกลงกับผู้ประกอบการขนส่งวัตถุดิบล้างล้อรถให้สะอาดก่อนเข้าโรงงานและดูแลไม่ให้วัตถุดิบตกหล่นเรี่ยราดบนถนน 4. ให้ผู้ประกอบการพิจารณาปรับเวลาในการผลิต 5. ให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจกับชุมชนด้วย 6. สำหรับส่วนราชการให้ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลควนกาหลง ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นเลขานุการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการแล้วสรุปรายงาน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายพิชัย ลำดวน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงานเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสนับสนุนให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล การประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ อับดุล นักวิชาการมาตรฐาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล การตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สอจ.สตูล และคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานประจำจังหวัดสตูล ร่วมการตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดท่าจีนพัฒนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล, วัดดุลยาราม ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล, มัสยิดดารุลญันนะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และมัสยิดบ้านกุบังจามัง หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ผลการตรวจประเมิน เห็นควรปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับแสงสว่างภายในอาคาร และเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
... อ่านทั้งหมด