ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาชนมั่นใจ กพร. โปร่งใส พร้อมให้ข้อมูล
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพร.) เปิดให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูล โทร. 0 2202 3567
... อ่านทั้งหมด