ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560
เกี่ยวกับสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจัดตั้ง สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. มาตรา 38 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาเกษกรจังหวัดอำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรม จัดให้มีระบบการทำงานการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัฒตกรรมเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับมอบหมายสู่เกษตรกร เป้าหมายการพัฒนาองค์กร (1) สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร (2) พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกร (3) แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตร เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด