ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมชี้แจงสรุปผลงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แผนงงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (โรงสีข้าว ) มีโรงงานเข้ารับฟังทั้งรายเก่าและรายใหม่ จำนวน 7 โรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประดิษฐ แจ่มจันทรา อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม
ข้อมูลโรงงานในจังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ ...
เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ล่าสุด) อ่านต่อ ...
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐให้ได้ภายในปี 2560 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด