ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (08/09/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2565 (08/09/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย 2565 (08/09/2565)
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (26/04/2564)
ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยขน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (28/12/2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (20/05/2563)