- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (09/01/2561)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง อปท. (17/07/2560)
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (17/07/2560)
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (17/07/2560)
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (17/07/2560)
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (17/07/2560)