- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15/01/2561)
ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (15/01/2561)
ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (15/01/2561)
การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17/07/2560)
การจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (17/07/2560)
การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อปท. เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (17/07/2560)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (17/07/2560)