สัญญาอื่นๆ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านผำไผ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านว่าน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านลำดวน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านว่าน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเป้า วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 บ้านว่าน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยคุก หมู่ที่ 3 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกและในอาคาร อบต.บ้านว่าน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการต่อเติมอาคาร อบต.บ้านว่าน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแสนสุข วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโพนธาตุ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด