สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานทีติดต่อ ม.7 (3)  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ที่อยู่ :ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036340779 กด 1 ศูนย์บริการคนพิการ กด 2 กลุ่มนโยบายและวิชาการ กด 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กด 4 งานด้านเด็กและเยาวชน กด 5 งานด้านผู้สูงอายุ กด 6 งานด้านสตรี และยุติความรุนแรงฯ กด 7 งานควบคุมการขอทาน และคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กด 8 งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, โทรสาร : 036-340794 E-mai : saraburi@m-society.go.t Facebook: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด