ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไซงัวหมู่ที่ ๕ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีความประสงค์ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไซงัวหมู่ที่ ๕ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( กระบองไฟกระพริบ) จำนวน 10 อัน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( กระบองไฟกระพริบ) จำนวน 10 อัน เพื่อใช้ในงานของส่วนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้านแสง) จำนวน 10 ตัว วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้านแสง) จำนวน 10 ตัว ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาชมหมอก หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาชมหมอก หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาชมหมอก หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาชมหมอก หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาโคก (ซอยตันคุ้มมิตรประชา) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาโคก (ซอยตันคุ้มมิตรประชา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลำภูพาน (สายบ้านนาสวัสดิ์) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลำภูพาน (สายบ้านนาสวัสดิ์) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไทยพัฒนา (สายห้วยเชียงบ้านผู้ใหญ่) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไทยพัฒนา (สายห้วยเชียงบ้านผู้ใหญ่) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (คุ้มชมดอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (คุ้มชมดอย) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (คุ้มนาดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (คุ้มนาดอกไม้) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกขยะ) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกขยะ) เพื่อบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้อยูในสภาพที่ดี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาโคก วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาโคก ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโคก - สายวัดภูป่าซาง หมู่ที่ 4 บ้านนาโคก วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโคก - สายวัดภูป่าซาง หมู่ที่ 4 บ้านนาโคก ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คสล วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 สายนาโคก - สายวัดภูป่าซาง หมู่ที่ 4 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน แบบขนาดใหญ่ หมุ่ที่ 4 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน แบบขนาดใหญ่ หมุ่ที่ 4 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านผาตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านผาตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ยกเลิกประกาศการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ โดวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ โดวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากโสม (สายนาใต้) ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากโสม (สายนาใต้) ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านคนพิการ บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านคนพิการ บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการกีฬาตำบลผาตั้ง ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการกีฬาตำบลผาตั้ง ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการกีฬาตำบลผาตั้ง ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการกีฬาตำบลผาตั้ง ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถ้วยรางวัลแข่งขันกีฬาตำบลผาตั้ง ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถ้วยรางวัลแข่งขันกีฬาตำบลผาตั้ง ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการกีฬาตำบลผาต้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการกีฬาตำบลผาต้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานชำรุด หมู่ที่ ๔ บ้านนาโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศผ่าน E-learning) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานชำรุด หมู่ที่ ๔ บ้านนาโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด