ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ครั้งที่ ๒) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ครั้งที่ ๒) รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๑๕o แรงม้า ตัวถังมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓,ooo ลิตร (๒๕.๑o.๑๖.๑o) จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซ๊ซ๊(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓) จำนวน ๑ คัน ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน,รั้ว,ประตู บริเวณโรงเรือนขนถ่ายและคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตรพร้อมลิฟต์ขนของ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตการติดตั้งระบบสายสัญญานใยแก้วนำแสง (Fiber optic)สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตการติดตั้งระบบสายสัญญานใยแก้วนำแสง(Fiber optic) สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.และวางท่อระบายน้ำซอยหมู่บ้านบางใหญ่วิลเลจ ต่อจากถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การจ้างออกแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเทิดพระเกียรติ ๑ (ทางแยกถนนแก้วอินทร์)ถึงคลองรางเสือปลาเก่า หมู่ที่ ๕,๘ และวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านพฤษา ๓๙ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตการติดตั้งระบบสายสัญญานใยแก้วนำแสง(Fibet optic) สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ปากทางเข้าหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๒ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสามแยก ถนนแก้วอินทร์(โรงเรียนแก้วอินทร์)ถึงตลาดมิกซ์ หมู่ที่ ๕ - ๖ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ ๒ ซอย ๑ ถึงโรงเรือนขนถ่ายและคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การจ้างออกแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัย ชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะกำลังแรงกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากทางเข้า หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๒ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าซอยบางใหญ่วิลเลจ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านมิตรประชา บริเวณสโมสรมิตรประชาถึงสะพานข้ามคลองบางแพรก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๒ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งชุด ๒๐ ตัว จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทิดพระเกียรติ ๑ จากสายบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ถึงคอสะพานรางเสือปลาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการ ๒ ซอย ๙/๒,๙/๔ และซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเส้นเมนหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๑ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเหล็กเทท้ายชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลบ.ม. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยชนิด ๔ ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลิตร จำนวน ๗๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเส้นเมนหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้โครงการ ๑ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการตีเส้นจราจรถนนบางใหญ่ซิตี้โครงการ ๒ หมู่ ๖ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นจราจรถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๒ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำคสล.ถนนเทิดพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลตำบลเสาธงหิน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดท่อทางส่งและทางดูดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมรางวี คสล.ถนนซอยหมู่บ้านบางใหญ่วิลเลจ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน ๑๓ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย พร้อมชุดยกถังขยะสาธารณะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ อันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เรือง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกฤษดานคร 10 หมู่ที่ 7 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์แฮงค์ หมู่ที่ 5 - 8 จำนวน 7 ป้าย ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 ถนนสายเมน ถึง ซอย 12 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณสามแยกถนนเทิดพระเกียรติ 2. หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 บริเวณสามแยกถนนเทิดพระเกียรติ 2. หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนแก้วอินทร์จากคลองพุทราถึงสามแยกสุดเขตตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทิดพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทิดพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับพื้นที่ลานขนถ่ายและคัดแยกขยะ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับพื้นที่ลานขนถ่ายและคัดแยกขยะ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร์ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ที่ ๗ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๘๑.๑๐ ตารางเมตร) หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีการ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยแยกเทิดพระเกียรติ 2 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยแยกเทิดพระเกียรติ 2 ถึงบ้านนางประเทือง ก๊กเอี่ยม หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี ... อ่านต่อ
การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับฝาบ่อพักถนนเสาธงหิน จากสะพานคลองบางโพธิ์ถึงหมู่บ้านลภาวัล วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับฝาบ่อพักถนนเสาธงหิน จากสะพานคลองบางโพธิ์ถึงหมู่บ้านลภาวัล หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา รายการเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก จำนวน ๑ ชุด ... อ่านต่อ
การจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการป้าย LED Full Color Indoor จำนวน ๑ ป้าย ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองรางเสือปลาใหม่ถึงบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ ๕ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองรางเสือปลาใหม่ถึงบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง 1.การประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 2.การประมูลซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด