ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด