ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ๔.๐ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน(TOR) การก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน(TOR) การเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ๔.๐ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางการปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางการเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน TOR ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน TOR ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน TOR ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างป้อมยาม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน TOR งานก่อสร้างป้อมยาม วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
TOR ข้อกำหนดของงาน การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ โครงการ OPOAI ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด