ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ๔.๐ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน(TOR) การก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด