กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการเพิ่มเติมชนิดของแร่ฯ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบำบัดน้ำเสีย วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องทำรายงานสารมลพิษออกนอกโรงงาน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
การปฏิบัติเกียวกับการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด