กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง การจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตตำบลกุดบง พ.ศ. 2552 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด