อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปี 2565 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปี 2565 ... อ่านต่อ
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปี 2560 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง อบต.บ้านว่าน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด