มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่5/2565 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่5/2565 ... อ่านต่อ
แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่3/2565 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่3/2565 ... อ่านต่อ
แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่2/2565 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่2/2565 ... อ่านต่อ
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ก.พ. 61 ไฟล์ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ก.พ. 61 ไฟล์ที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ธ.ค. 60 ไฟล์ที่ 2 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ธ.ค. 60 ไฟล์ที่ 1 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน พ.ย. 60 ไฟล์ที่ 2 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน พ.ย. 60 ไฟล์ที่ 1 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ต.ค. 60 ไฟล์ที่ 4 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ต.ค. ไฟล์ที่ 3 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ต.ค. ไฟล์ที่ 2 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรียกเลิกมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของราชการ พ.ศ. 2521 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อหารือการดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ค่าใช้จ่ายในการเดือนทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด