มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4/ว 402 ลงวันที่ 2 มี.ค.52 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 มกราคม 2552 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด