สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (สป.)  
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร (สป.)  
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก (ดย.)  
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (ดย.)  
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (ดย.)  
สัญญาจ้างพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม  
สัญญาจ้างพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม  
สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน  
สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด  
สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  
สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด  
สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว  
สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล  
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน  
... อ่านทั้งหมด