แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2560 – มีนาคม 2560) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แบบรายงาน การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด