ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคาร อบต.บ้านว่าน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านผำไผ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านผำไผ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านแสนสุข วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านว่าน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4 บ้านลำดวน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรางระบายน้ำ ม.1 บ้านว่าน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านว่าน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านเป้า วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด