พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การออกใบอนุญาตโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
2 ประกาศรับฟังความคิดเห็น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายของอุตสาหกรรมจังหวัดสรีสะเกษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสรีสะเกษ 2560 - 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
6 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการ OPOAI สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
2 โครงการเครือข่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
3 โครงการธรรมาภิบาล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
4 แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การพิจารณาอนุญาตโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
2 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
3 ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องจักร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
4 ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ในการร้องเรียน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
5 ขั้นตอนการอนุญาตโรงงานจำพวก 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
6 คำแนะนำโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
7 คู่มือผู้ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
8 แผ่นพับคู่มือ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
9 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
10 เอกสารเผยแพร่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
11การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างต่อเติมอาคาร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
2 สัญญาจ้างเหมา นวค.ฝ่ายแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
3 สัญญาจ้างเหมา นวค.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม1 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
4 สัญญาจ้างเหมา นวค.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
5 สัญญาจ้างเหมา นวม.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
6 สัญญาจ้างเหมา รปภ. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
7 สัญญาจ้างเหมาธุรการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
8 สัญญาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
9 สัญญาเช่ารถตู้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
10 สัญญาเช่ารถยนต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อมูลสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
2 คำสั่งการจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
3 คำสั่งการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
4 คำสั่งคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
5 คำสั่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
6 คำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
7 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏฺิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศ 
2 ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
3 ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
4 ประกาศ 
5 ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
6 ประกาศสอบราคาจ้าง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
7 ประกาศสอบราคารถกะบะ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม 2563 
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน มีนาคม 2563 
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน เมษายน 2563 
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อมูลสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผ่นพับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ