พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  1 แฟ้มที่ 6 
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  1 แฟ้มที่ 6 
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 แฟ้มที่ 6 
4 ประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหารท้องถิ่น  1 แฟ้มที่ 6 
5 ประมวลจริยธรรม ฝ่ายสภาท้องถิ่น  1 แฟ้มที่ 6 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  1 แฟ้มที่ 7 
2 แบบรายงาน การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559)  1 แฟ้มที่ 7 
3 แบบรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2560 – มีนาคม 2560)  1 แฟ้มที่ 7 
4 แบบรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560)  1 แฟ้มที่ 7 
5 แบบรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560)  1 แฟ้มที่ 7 
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  1 แฟ้มที่ 7 
7 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  1 แฟ้มที่ 7 
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  1 แฟ้มที่ 7 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือให้บริการประชาชน  1 แฟ้มที่ 8 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  1 แฟ้มที่ 9 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญาสัมปทาน  1 แฟ้มที่ 10 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4/ว 402 ลงวันที่ 2 มี.ค.52 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 มกราคม 2552  2 แฟ้มที่ 12 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  2 แฟ้มที่ 14 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่1  2 แฟ้มที่ 15 
2 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่2  2 แฟ้มที่ 15 
3 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่3  2 แฟ้มที่ 15 
4 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่4  2 แฟ้มที่ 15 
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  2 แฟ้มที่ 15 
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)  2 แฟ้มที่ 15 
7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  2 แฟ้มที่ 15 
8 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  2 แฟ้มที่ 15 
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  2 แฟ้มที่ 15 
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  2 แฟ้มที่ 15 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  2 แฟ้มที่ 15 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  2 แฟ้มที่ 15 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  2 แฟ้มที่ 15