พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคาร อบต.บ้านว่าน 5  
2 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านว่าน 5  
3 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านแสนสุข 5  
4 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านผำไผ 5  
5 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านว่าน 5  
6 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านเป้า 5  
7 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4 บ้านลำดวน 5  
8 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรางระบายน้ำ ม.1 บ้านว่าน 5  
9 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านผำไผ 5  
10 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.บ้านว่าน 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6  
2การจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 6  
3การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อปท. เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 6  
4ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน 6  
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6  
6 ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 6  
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 6  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติตำบล ปี 2560 เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 7  
2 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านว่าน 7  
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 7  

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 8  
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 8  
3 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 8  
4 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 8  
5 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 8  
6 การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 8  
7 การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 8  
8 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 8  
9 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 8  
10 การรับชำระภาษีป้าย 8  
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 8  
12 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 8  
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 8  
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8  
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8  
16 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง 8  
17 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1 งและ จ ลักษณะที่ 1) 8  
18 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 8  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559 9  
2 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2559 9  
3 การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2559 9  
4 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 9  
5 การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 9  
6 การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 9  
7 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 9  
8 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 9  
9 ตลาด พ.ศ. 2559 9  
10 สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 9  

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 9 (6) ในปีงบประมาณ 2560 10  
2ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 9 (6) ในปีงบประมาณ 2561 10  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ค่าใช้จ่ายในการเดือนทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 11  
2เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 11  
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น 11  
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 11  
5 สรุปมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) 11  
6 ข้อหารือการดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 11  
7 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน พ.ย. 60 ไฟล์ที่ 1 11  
8 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ต.ค. ไฟล์ที่ 3 11  
9 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ต.ค. ไฟล์ที่ 2 11  
10 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ธ.ค. 60 ไฟล์ที่ 1 11  
11 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ธ.ค. 60 ไฟล์ที่ 2 11  
12 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน พ.ย. 60 ไฟล์ที่ 2 11  
13 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2560 11  
14 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ต.ค. 60 ไฟล์ที่ 4 11  
15 มติคณะรัฐมนตรียกเลิกมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของราชการ พ.ศ. 2521 11  
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 5/2560 11  
17 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 1/2561 11  
18แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ก.พ. 61 ไฟล์ที่ 1 11  
19แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เดือน ก.พ. 61 ไฟล์ที่ 2 11  
20 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่2/2565 
21 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่3/2565 
22 แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่5/2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2,3,5และ 6 12  
2 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน 12  
3 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.2 12  
4 ประกาศสอบราคาโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1และ2 12  
5 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 12  
6 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 12  
7 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 12  
8 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4 บ้านลำดวน 12  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2560 16  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13  
2 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13  
3 การเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 13  
4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 (ข้อ 1.1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  
2 (ข้อ 1.2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14  
3 (ข้อ 1.3) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 14  
4 (ข้อ 2) คู่มือการปฏิบัติงนของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1) คู่มือศูนย์การปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2561 15  
5 (ข้อ 5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนการให้บริการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนการให้บริการ 15  
6 (ข้อ 6.1) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2559 15  
7 (ข้อ 6.2) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 15  
8 (ข้อ 3) ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน สถิติการให้บริการประชาชน 15  
9 (ข้อ 1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน 18  
10 (ข้อ 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 17  
11 (ข้อ 2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของ อบต.บ้านว่าน 18  
12 (ข้อ 3.1) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ไฟล์ที่ 1 18  
13 (ข้อ 3.2) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไฟล์ที่ 2 18  
14 (ข้อ 4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรต้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18  
15 (ข้อ 5.1) คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับตาม (4) คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 18  
16 (ข้อ 5.2) คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับตาม (4) คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ : คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการและคู่มือการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  18  
17 (ข้อ 1) แผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561) 19  
18 (ข้อ 2.1) แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 16  
19 (ข้อ 2.2)แผนการจัดหาพัสดุ อบต.บ้านว่าน ปี 2561 16  
20 (ข้อ 3.1) รายงานขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2,3,5 และ 6 16  
21 (ข้อ 3.2)รายงานขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลำดวน 16  
22 (ข้อ 3.3) รายงานขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.1 บ้านว่าน 16  
23 (ข้อ 3.4) รายงานขออนุมัติจัดจ้างประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านว่าน 16  
24 (ข้อ 3.5) รายงานขออนุมัติประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเป้า 16  
25 (ข้อ 4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2,ม.3,ม.5และม.6 2.โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.บ้านว่าน 3.โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.1 4.โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.8 5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1และม.4  16  
26 (ข้อ 5) สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ตาม ม.9 (8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2560 16  
27 (ข้อ 6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี รายงานขออนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านว่าน 16  
28 (ข้อ 1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร ประกาศที่เกี่ยวข้อง 14  
29 (ข้อ 3) มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากรและผลการประเมินแต่ละรอบปีงบประมาณ 14  
30 (ข้อ 4) หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 14  
31 (ข้อ 5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร 14  
32 (ข้อ 6) รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 และ ข้อ 5 14  
33 (ข้อ 5.3) คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับตาม (4) คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง 
34 (ข้อ 1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร ประกาศที่เกี่ยวข้อง 14  
35 (ข้อ 3) มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร และผลการประเมินแต่ละรอบปีงบประมาณ 14  
36 (ข้อ 4) หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 14  
37 (ข้อ 5.1) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ้ติงานประจำปีของบุคลากร มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 14  
38 (ข้อ 5.2) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 14  
39 (ข้อ 5.3) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 4และ 5 14  
40 (ข้อ 5.4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร 14  
41 (ข้อ 6) รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ข้อ (4) และข้อ (5) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560 14  
42ไม่มีภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 15  
43ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องตามมาตรานี้ (เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน) 15  

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโพนธาตุ 23  
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแสนสุข 23  
3 โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกและในอาคาร อบต.บ้านว่าน 23  
4 โครงการต่อเติมอาคาร อบต.บ้านว่าน 23  
5 โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยคุก หมู่ที่ 3 23  
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านว่าน 23  
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านผำไผ 23  
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 บ้านว่าน 23  
9 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเป้า 23  
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านว่าน 23  
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านลำดวน 23  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบปประมาณ 2560 20  
2ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2561 20  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านว่าน 21  
2 ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านแสนสุข 21  
3 ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านลำดวน 21  
4 ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านโพนธาตุ 21  
5 ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านกลางน้อย 21  
6 ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 บ้านเป้า 21  
7 ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านผำไผ 21  
8 ที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 2 บ้านว่าน 21  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ อบต.บ้านว่าน