พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2 โครงสร้างบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
3 โครงสร้างผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
4 โครงสร้างองค์กรกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
5ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 
2 ประกาศจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4สถานทีติดต่อ ม.7 (3) 
5 สถานที่ติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การปฏิบัติเกียวกับการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
2ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
3ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องทำรายงานสารมลพิษออกนอกโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
5ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการเพิ่มเติมชนิดของแร่ฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
6ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ