พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2 โครงสร้างและการจัดองค์กร 1  
3 โครงสร้างและการจัดองค์กร อบต.บ้านว่าน 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2  
2 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปี 2560 2  
3 ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง อบต.บ้านว่าน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2  
4 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ปี 2565 อบต.บ้านว่าน 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานทีติดต่อ ม.7 (3) 3  
5 ป้ายบอกทาง 3  
6 ป้ายบอกทาง 3  
7 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน 3  
8 เจ้าหน้าประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านว่าน 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง อปท. 4  
2พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4  
3 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 4  
4 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 4  
5 พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 4  
6 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 4  
7 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 4  
8 การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 4  
9 การจัดการมูลฝอยติดเชื้ิอ 4  
10 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 4  
11 การจัดการสิ่งปฏิกูล 4  
12 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 4  
13 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4  
14 ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 4  
15 ตลาด 4  
16 สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 4