ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.��������������������������������������������������������������� ���������.���������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(33 ราย)
17 (52%) 15 (45%) 1 (3%)
พ.ศ. 2561
(2 ราย)
0 (0%) 2 (100%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(16 ราย)
1 (6%) 14 (88%) 1 (6%)
พ.ศ. 2563
(25 ราย)
2 (8%) 18 (72%) 5 (20%)
พ.ศ. 2564
(35 ราย)
3 (9%) 29 (83%) 3 (9%)