ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 62 อำเภอบ้านหมอ
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายรัชพล ผลมั่ง ประมงอำเภอบ้านหมอ และนายสัญชัย คชประดิษฐ์ เจ้าพนังานประมงปฏิบัติงาน ร่วมสถานีพัฒนาที่ดิน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 62 อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวนเกษตรกร 68 ราย
ให้บริการประชาชน (ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง) จังหวัดสระบุรี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางอรุณ เจริญสุข ประมงอำเภอพระพุทธบาท รับผิดชอบอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รับขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนด้านการประมง โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
25 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล พฤกษวานิช ประมงอำเภอแก่งคอย และนายเดชณรงค์ โพธิ์ศรี นักวิชาการประมง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนด้านการประมง พร้อมทั้งนำพันธุ์ปลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ณ วัดบำรุงธรรม หมุ่10 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นอกจากนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกแปลงใหญ่ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุก ในงานนี้ด้วย
มอบพันธุ์ปลาให้โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายเดชณรงค์ โพธิ์ศรี นักวิชาการประมง มอบพันธุ์ปลาให้โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน อีกทั้งผลผลิตจากโครงการฯ นำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่อไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสระบุรี
ส่วนราชการสังกัดกรมประมงจังหวัดสระบุรี บูรณาการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก หมู่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,700,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 250,000 ตัว, ปลาตะเพียนทอง จำนวน 250,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม จำนวน 1,200,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดลพบุรี
... อ่านทั้งหมด