ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เว็บไซต์ อบต.ทุ่งพลา
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และได้มีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการและตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐได้เป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด