ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เว็บไซต์ อบต.ทุ่งพลา
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และได้มีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการและตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐได้เป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน อ่านต่อ ...
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพลา
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด