ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
SmartFarmer ด้านการประมง หลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรกลุ่ม Existing Farmer" ปีงบประมาณ 2560 อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (26/05/2560)
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองสระบุรี (26/05/2560)
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (25/05/2560)
อบรมเกษตรกร โครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกร SmartFarmer ด้านการประมง (24/05/2560)
ออกหน่วยให้บริการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (24/05/2560)
กิจกรรมพบปะหารือ 3 ประสานหลัก ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" (23/05/2560)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ... (19/05/2560)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 อำเภอหนองแซง (17/05/2560)
ออกหน่วยให้บริการด้านการประมงกับเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day อำเภอหนองแซง (17/05/2560)
ออกหน่วยให้บริการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day อำเภอแก่งคอย (16/05/2560)