ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (24/03/2564)
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (08/04/2563)
เว็บไซต์ อบต.ทุ่งพลา (22/03/2562)
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21/03/2562)
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (27/04/2561)
ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพลา (25/05/2560)