- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561- กันยายน 2562 (รวม 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/10/2561)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดโรงธรรมฯ (20/02/2561)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก (21/02/2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก (15/02/2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านปรก จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก (24/08/2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์โครงเหล็กหลังคาคลุม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก (17/06/2559)
ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน (14/03/2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านปรก โรงเรียนวัดช่องลม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก (27/11/2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุของสถานีอนามัยตำบลบ้านปรก จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรก (23/11/2558)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน 3 โครงการ ตำบลบ้านปรก (08/07/2558)