- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมณีโกมลจากแยกพาณิชย์บำรุง ถึงถนนแก้ววรวุฒิ อำเภอท่าบ่อ (19/06/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท่าบ่อสำราญ จากถนนมิตรภาพถึงถนนริมโขง อำเภอท่าบ่อ (19/06/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลียบวัด จากถนนผดุงสามัคคีถึงถนนมิตรภาพ อำเภอท่าบ่อ (19/06/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกภายในศูนย์ราชการเทศบาลเมืองท่าบ่อ (09/06/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเลียบแม่น้ำโขง หมู่ 8 จากสามแยกถนนท่าเสด็จถึงโรงน้ำแข็ง (09/06/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนแก้ววรวุฒิ จากหกแยกถึงสี่แยกถนนท่าเสด็จ (09/06/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการปรัปบรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนิกรประสิทธิ์ต่อจากเดิม เริ่มจากซอยนิกรประสิทธิ์ 10 ถึงสุดเขตเทศบาล (09/06/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 (29/05/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างกันสาดโครงหลังคาอาหารตลาดสด (ฝั่งด้านทิศตะวันตก) ต.ท่าบ่อ (18/05/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงจันทร์ ต.น้ำโมง (18/05/2560)