มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศคณะกรรมการในคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (20/01/2561)
การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (29/08/2560)
ขอความเห็นชอบส่งคืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ เนื้อที่ 900 ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพื่อนำพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชมชนตามนโยบายรัฐบาล (18/04/2560)
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่...) พ.ศ. ..... (18/04/2560)