ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561- กันยายน 2562 (รวม 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดโรงธรรมฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านปรก จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์โครงเหล็กหลังคาคลุม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านปรก โรงเรียนวัดช่องลม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุของสถานีอนามัยตำบลบ้านปรก จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรก วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน 3 โครงการ ตำบลบ้านปรก วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด