ประกวดราคาจ้างเหมาค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561- กันยายน 2562 (รวม 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดโรงธรรมฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด