ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 4 รายการ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย โครงการ ดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,681,034.58 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์) ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.ใต้ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.เหนือบน เรื่อง ประกวดราคาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ออป.เหนือบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 6 รายการ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลางมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย ในพื้นที่อู่บกพหลโยธิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีราคากลางทั้งสิ้น 55,106,485.50 (ห้าสิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) ... อ่านต่อ
การเช่าใช้ประโยชน์อาคารโรงฝึกงาน ขนาด 40x20 เมตร ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 8036 และ 7820 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจยื่นเสนอ เช่าใช้ประโยชน์อาคารโรงฝึกงาน ขนาด 40x20เมตร ผู้ยื่นเสนอต้องยื่นเอกสารเสนอเช่าใช้ประโยชน์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. และคณะกรรมการจะเปิดซองเสนอเช่าในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศํพท์ 053245356 ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อม ซุ้มป้าย และรั้วด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ป้อม ซุ้มป้าย และรั้วด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยดิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,500.-บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยดาว์นโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทอรนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันเสนอราคา ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 537,750.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ราคากลางงานซื้อในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,452,910.98 บาท (สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ... อ่านต่อ
ประกาศ ส.บก. เรื่อง จ้างเหมางานบริการบริการทำความสะอาดสำนักงานกลาง อ.อ.ป. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.กลาง ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยูง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศทางบัญชี เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Expressมาใช้ทดแทนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ส.คช. เรื่อง ประกาศราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ส.คช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ (ระยะที่ 5) ฯ e-bidding วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อ.อ.ป. ครั้งที่ 18/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.ใต้ ครั้งที่ 19/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชั้นเดียว วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 14/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงยางพาราขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ส.คช. ครั้งที่ 46/2560 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.เหนือบน ครั้งที่ 12/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.ใต้ ครั้งที่ 18/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อ.อ.ป.(พัสดุ) ครั้งที่ 13/2560 เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ฯ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ส.คช. ครั้งที่ 41/2560 เรื่องสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ เพื่อปรับปรุงระบบน้ำในหมู่บ้านควาญช้าง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2560 งวดที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.เขตศรีราชา ครั้งที่ 11/2560 เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อถาดสำหรับใส่หลอดเพราะชำกล้าไม้ขนาด 96 หลุม วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อ.อ.ป.(พัสดุ) ครั้งที่ 10/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยางขนาดไม้ต่ำกว่า 70 แรงม้า จำนวน 1 คัน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ส.คช. ครั้งที่ 40/2560 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 36/2560 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000 ลิตร วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.เหนือบน ครั้งที่ 10/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ส.คช. ครั้งที่ 35/2560 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.สศ. ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทชุดป้องกันอันตรายจากการใช้เลื่อยยนต์ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สศ. ครั้งที่ 10/2560 เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาเพื่อตรวจรับรองระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (SFM) ตามมาตรฐานสากลฯ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำยางพาราสด หมายเลขทะเบียน 80-8695 ชุมพร ของงานสวนป่าทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.เหนือบน ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.เหนือบน ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหัวเก๋งรถยนต์บรรทุกน้ำยางพาราสด หมายเลขทะเบียน 80-7097 สุราษฎร์ธานี วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.เหนือบน ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 20/2560 เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเก็บยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.เขตศรีราชา ครั้งที่ 5/2560 เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานสำนักงาน วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.เขตศรีราชา ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อไฟสนามโซล่าเซลล์ตั้งพื้น วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 10/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างงานเทคอนกรตทางเท้าบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 แห่ง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 11/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโกดังเก็บรักษาอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 แห่ง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.(พัสดุ) ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาสิ่งก่อสร้างรวม 9 รายการ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.ศ. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ ฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.ศ. ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเพื่อตรวจรับรองระบบการจัดการสวนป่ายั่งยืนฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ภาคกลาง ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างติดตั้งระบบ Internet fiber optic เพื่อรองรับ cctv wifi ที่สำนักงานโรงช้างต้นจำนวน 1 หน่วย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.เหนือล่าง ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ทน 4-34 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2560 งวดที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.ศ. ครั้งที่ 5/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of custody:CoC) ตามมาตรฐานสากล ของโรงงาน จำนวน 5 แห่ง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35/2559 เรื่อง ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ขอนแก่น ครั้งที่ ขก. 30/2559 เรื่อง ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.(พัสดุ) ครั้งที่ 6/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.(พัสดุ) ครั้งที่ 30/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.ศ. ครั้งที่ 3/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทชุดป้องกันอันตรายจากการใช้เลื่อยยนต์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ศ.คช. ครั้งที่ 58/2559 เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป. ครั้งที่ 29/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยูง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป. ครั้งที่ 28/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการวงจรเครือข่าย Internet ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ส.คช. ครั้งที่ 55/2559 เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลช้าง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป. ครั้งที่ 23/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 37/2559 เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและก่อสร้างฯ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 37/2559 เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ท่อส่งน้ำ ถังกักเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 35/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 36/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 36/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อ.อ.ป. (ฝ่ายพัสดุ) ครั้งที่ 20/2559 เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ออป.ส.คช. ครั้งที่ 32/2559 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด