ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,681,034.58 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์) ... อ่านต่อ
ประกาศ ออป.ใต้ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าคลองท่อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด