กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ช ...
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด 3 สายทาง ม.5 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการต่าง ๆ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
จ้างทำป้ายประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านกำนัน ม.1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านกำนัน ม.1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างผู้ประสบเหตุวาตภัย วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา ม.3 และ ม.4 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 9 รายการ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบปรมาณโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบล หมู่ที่ 1-5 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด