กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อบัญญัติ อบต.ทุ่งพลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติ อบต.ทุ่งพลา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด