กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงหมาดไทย เรื่องมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินการจ้างและการพัสดุ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด