คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือสำหรับประชาชน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ที่ 69/2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด