พิมพ์  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา จังหวัดสระบุรี 
2ประกวดราคา กรมประมง 
3ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวประชาสัมพันธ์: >>> เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง <<< สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ควรเฝ้าระวังสัตว์น้ำของท่านอย่างใกล้ชิด 
2ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60)