พิมพ์  

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ที่ 69/2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 5  
2 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย 5  
3 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 5  
4 คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 5  
5 คู่มือสำหรับประชาชน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 5