ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.������������������������������������������������������ ���������.������������������������������������������������������|

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(3 ราย)
2 (67%) 1 (33%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(42 ราย)
41 (98%) 1 (2%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(66 ราย)
66 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(139 ราย)
139 (100%) 0 (0%) 0 (0%)