ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(8 ราย)
5 (62%) 3 (38%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(10 ราย)
7 (70%) 3 (30%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(14 ราย)
11 (79%) 3 (21%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(16 ราย)
10 (62%) 6 (38%) 0 (0%)