ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (พฤษภาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) - เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565) - มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ถูกต้องตามกฎหมาย - ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการอื่นๆ ของรัฐ - ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการอื่นๆ ของรัฐ **ผู้ใช้สิทธิ “วินเซฟ” สามารถกดยืนยันสิทธิ ที่แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สถานีบริการน้ำมัน เป็นสถานีบริการน้ำมันของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้า น้ำมันตามมาตรา 10 และมาตรา 11 ตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 **สถานีบริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ” สามารถกดยืนยันสิทธิ ที่แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ https://www.doeb.go.th/2017/#/category/599/news หรือโทรสอบถาม ได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โทร. 06 3269 2876, 02 794-4307 - 9 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
"มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง"
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 "มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง" ?ให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาต ?ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบกจำนวนประมาณ 106,655 ราย (ข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565) ?ให้ส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 250 บาทต่อคนต่อเดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 อ่านต่อ ...
กรมธุรกิจพลังงาน ปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซล ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทุกชนิด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น (ระยะสั้น) ตามมติที่ประชุม กบง. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565....รายละเอียดตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 2 เดือนของปี 2565 (มกราคม-กุมภาพันธ์)
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.9 โดยการใช้กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ1.7 กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.1 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 การใช้ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 อย่างไรก็ตาม น้ำมันก๊าดลดลงร้อยละ 9.4 อ่านต่อ ...
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน เปิดให้บริการ วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 (เฉพาะ)รับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการทุกประเภท
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผู้ประกอบการนำแบบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมไปชำระได้ที่ : 1. ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กช์ ของผู้มาติดต่อ และบุคคลภายนอก หรือ 2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ 3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกแห่ง สำหรับกรณีชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารกรุงไทย หากผู้ประกอบการต้องการขอรับใบเสร็จรับเงินของกรมธุรกิจพลังงาน 1. ให้ผู้ประกอบการกรอกแบบคำขอรับใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.doeb.go.th/post/data/form-receipt.pdf 2. ส่งแบบคำขอฯ พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม (Pay in slip) ผ่านธนาคาร ไปยังกรมธุรกิจพลังงานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ E-mail address: onestop@doeb.go.th 3. กรมธุรกิจพลังงานจะนำส่งใบเสร็จให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการกรมธุรกิจพลังงาน โทร. 08 1936 6455, 02 794 4555 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด