ข่าวประชาสัมพันธ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเข้าบัญฃีเงินฝากธนาคารของพี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเข้าบัญฃีเงินฝากธนาคารของพี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 17 ก.ย. 2563 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
ดประกาศ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว ในส่วนของระบบสาระสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งจะประมวลผลข้อมูลเมนูส่งกรมบัญชีกลางสามารถดูได้ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลนางลือจึงขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้ http://www.gad.moi.go.th/NSK-62.html เชื่อมโยง ...
รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2563
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2563 เชื่อมโยง ...
เพยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลนางลือ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเทศบาลตำบลนางลือพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ จึงขอเผยแพร่บทความจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. บทความเรื่อง "ท่าน" ก็๋โดนเหมือนกัน 2. บทความเรื่อง แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้ 3. บทความเรื่อง บ้านผมไม่ตรงตามแบบ 4. บทความเรื่อง คนเดียวกันหรือเปล่า 5. บทความเรื่อง ขอไปสู้คดีต่อ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด