ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันร์ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียน วัดซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม อบจ.ชัยนาท
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท Press Release Chainat Provincial Aaministration Oganization ประชาสัมพันร์ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียน วัดซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 10,000 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้รับการจัดสรรวัคนทางเลือก ชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยนาท และไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน โดยกำหนดให้ ลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ wwพ.ชัยนาทชัยชนะ.com ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้จัดสรรสัดส่วนแยกเป็นรายอำเภอ ตามจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยให้ผู้ลงทะเบียนเลือกอำเภอตามภูมิลำเนาในบัตรประจำตัวประชาชน https://www.xn--b3caa4cjd2dd2kcej.com/ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เชื่อมโยง ...
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเข้าบัญฃีเงินฝากธนาคารของพี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเข้าบัญฃีเงินฝากธนาคารของพี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 17 ก.ย. 2563 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
ดประกาศ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว ในส่วนของระบบสาระสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งจะประมวลผลข้อมูลเมนูส่งกรมบัญชีกลางสามารถดูได้ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย Save Zone, No New Face(Youth Tubers) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวชนระหว่าง 15 - 24 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย Save Zone, No New Face(Youth Tubers) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวชนระหว่าง 15 - 24 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.) และระดับอาชีวศึกษา สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้จาก QR Code นี้ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด